DIE WYNBEDRYF PROFESSIONALISEER

03 Dec 2019

Een van die prioriteite in die leeren ontwikkelingstrategie is om Winetech by die South African Qualifications Authority (SAQA) te registreer as professionele liggaam wat as die South African Wine Industry Professional Body (SAWIPB) bekend sal staan. Hierdie liggaam word gevestig om die entiteite en liggame in die bedryf te laat groei sonder om die outonomie van die entiteite te beïnvloed. Volgens Watkins (1999) is daar vier eienskappe van professionele liggame wat steeds vandag relevant is. Professionele liggame is organisasies wat toegangsgrense vasstel, wat beteken nie enige persoon of individu kan deel wees van die liggaam nie. Die liggaam het ’n register van lede, wat aanwys watter lede gekwalifiseerd is, verskaf ’n gedrags- of etiese kode van hoe lede moet funksioneer en bied stelsels aan die bedryf om gehalte en standaarde in lede se beroepe te handhaaf. Die liggaam het ’n baie sterk fokus op
deurlopende professionele ontwikkeling en opleiding. Lede moet absoluut kundig wees in sy/haar veld om te verseker dat alle beroepe in die wynbedryf waardeketting relevant bly in terme van nuwe kennis, tegnologie, vaardighede, vierde industriële revolusie en die nuutste praktyke om sodoende ’n beter kwaliteit produk te lewer wat ’n groter impak op die ekonomie sal hê. Dit sal ook die volgende voordele inhou: Die bevordering van beroepe, die bevordering van kennis en die beskerming van die werkgewer en openbare belang deur te verseker dat lede aan ’n gevestigde bedryfstandaard voldoen. Die bedryf het reeds groot inisiatiewe in plek om vaardigheidsontwikkelingsbehoeftes aan te spreek. Opname van hierdie inisiatiewe blyk egter stadig te wees en bereik nie die getalle wat verwag word om ’n positiewe impak op die vaardigheidsvlakke van die bedryf te hê nie. Die uitdaging wat die bedryf in die gesig staar om vaardigheidsontwikkeling toeganklik en bekostigbaar te maak, is om maniere te vind om die beskikbare en bestaande hulpbronne in die bedryf te optimaliseer deur ’n platform te skep wat werkgewers, werknemers en vaardigheidsontwikkelingverskaffers dinamies koppel. Kritiese kwessies wat aangespreek moet word om die pad na ’n geskoolde werksmag te baan, asook om ’n loopbaanpad daar te stel, is:
• Ontwikkeling van bestuursvlakke in die bedryf om nie net kapasiteit te verhoog en produktiwiteit aan te spreek nie, maar ook die wanbalans van ekwiteit.
• Om te weet wie het watter vaardighede nodig – ’n ‘real-time’ profiel van die individu wat in terme van ’n basislynprofiel geïdentifiseer is. Vaardigheidsontwikkeling moet deur prestasieterugvoer bestuur word as ’n manier om produktiwiteit te verseker.
• Om leer te fasiliteer wat op die vlak en konteks van die leerder saamgestel word.
• Gemengde leer is noodsaaklik vir volwasse leer. Tradisionele benaderings tot leer moet met afrigting, mentorskap en ’n selfgerigtebenadering tot leer hersien en aangevul word.
• Leerbestuur moet deur middel van gesentraliseerde prosesse, as gevolg van werkgewers se gebrek aan kapasiteit en werkers se nie-permanente indiensneming, gekoördineer word.
• Bedryfsondersteuning om deel teneem en voordeel uit nasionale aansporings, kortings en befondsing te trek, wat gemik is op die bevordering van mense-ontwikkeling en die aanspreek van billikheidsdoelwitte.


Na noukeurige bedryfsinteraksie, is die volgende fokusareas binne die professionele liggaam geïdentifiseer:
• Primêre produksie (Wingerdkunde).
• Sekondêre produksie (Wynkunde).
• Bemarking en verkope.
• Logistiek en verspreiding.


Die uitset en verwante vaardighede wat van praktisyns verwag word wat met die vier fokusareas verband hou, is noodsaaklik vir die ontwikkeling vandie bedryf. Hierdie fokusareas sal deur
kundiges in die bedryf verteenwoordig word. Professionele liggame bevorder dus praktisynsprestasie in bogenoemde fokusareas deur bekwaamheid te erken en voeg waarde toe met betrekking tot die volgende:
• Definieer die werksuitset en bevoegdhede wat met die praktyk verband hou en met die opsie om voorgestelde leer aan te dui.
• Bevorder die impak wat die lid/ praktisyn het by die entiteit waar hy/sy werk en verseker dat hulle ophoogte is van die nuutste tendense en beste praktyk van die bedryf.
• Toename in vertroue in die bedryf en verbruikersvertroue vanpraktisyns wat met die professionele aanwysingsmerk geassosieer word.
• Groter sensitiwiteit vir die impak wat die bedryf op volhoubaarheid en die omgewing het.

Die SAWIPB-professionele stelsel, asook die Leerderbestuurstelsel (Learner Management System), word dus as hulpmiddels gesien om die wynbedryf te help om kwaliteit en vaardighede te
verbeter.

– Vir meer inligting oor die SAWIPB-lidmaatskap, gaan na www.sawipb.co.za of kontak Kachné Ross by kross@winetech.co.za.